برچسب: سامانه پیامک فناوری هوشمند

programming

۱۵

تیر۱۳۹۸
تبلیغات و اطلاع رسانی ارکان اصلی هر نوع فعالیت اقت ... ادامه مطلب
۱۵ تیر, ۱۳۹۸cpsms
smsbank

۱۵

تیر۱۳۹۸

زیر سیستم SMS هوشمند

0    
ویژگیهای عمومی و قابلیتهای ویرایش پایه : انواع ... ادامه مطلب
۱۵ تیر, ۱۳۹۸cpsms
smsbalcklist

۱۵

تیر۱۳۹۸

زیر سیستم MMS هوشمند

0    
انواع ارسال ام ام اس : ارسال تکی/ارسال انبوه متفرق ... ادامه مطلب
۱۵ تیر, ۱۳۹۸cpsms