برچسب: دستگاه ارسال اس ام اس‎

programming

۱۲

تیر۱۳۹۸
تبلیغات و اطلاع رسانی ارکان اصلی هر نوع فعالیت اقت ... ادامه مطلب
۱۲ تیر, ۱۳۹۸cpsms
smsbank

۱۲

تیر۱۳۹۸

زیر سیستم SMS هوشمند

0    
ویژگیهای عمومی و قابلیتهای ویرایش پایه : انواع ... ادامه مطلب
۱۲ تیر, ۱۳۹۸cpsms
smsbalcklist

۱۲

تیر۱۳۹۸

زیر سیستم MMS هوشمند

0    
انواع ارسال ام ام اس : ارسال تکی/ارسال انبوه متفرق ... ادامه مطلب
۱۲ تیر, ۱۳۹۸cpsms
email

۱۲

تیر۱۳۹۸

زیر سیستم EMail هوشمند

0    
انواع مختلف ارسال : ارسال تکی/ ارسال به گروهها و ا ... ادامه مطلب
۱۲ تیر, ۱۳۹۸cpsms
gooya2

۱۲

تیر۱۳۹۸
انواع تماسگیری : تماس سریع/ تماس به رنج / تماس از ... ادامه مطلب
۱۲ تیر, ۱۳۹۸cpsms
fax

۱۲

تیر۱۳۹۸
الف) عملکردهای استاندارد: انواع ارسال فکس : ارسال ... ادامه مطلب
۱۲ تیر, ۱۳۹۸cpsms
job

۱۲

تیر۱۳۹۸
تعریف اعضا در دفترچه تلفن به صورت یکپارچه به صورت ... ادامه مطلب
۱۲ تیر, ۱۳۹۸cpsms
webservice3

۱۲

تیر۱۳۹۸
اگر برنامه نویس هستید و خواهان اضافه کردن قابلیت ا ... ادامه مطلب
۱۲ تیر, ۱۳۹۸cpsms
USB-GSM-GPRS-modem

۱۲

تیر۱۳۹۸
GSM مودم یک سخت افزاریست که بوسیه آن می توان ارسال ... ادامه مطلب
۱۲ تیر, ۱۳۹۸cpsms
smsbank

۱۲

تیر۱۳۹۸

زیر سیستم SMS هوشمند

0    
ویژگیهای عمومی و قابلیتهای ویرایش پایه : انواع ... ادامه مطلب
۱۲ تیر, ۱۳۹۸cpsms