لیست قیمت شماره اختصاصی

لیست قیمت شماره اختصاصی 1000


ردیف


شماره خطوط

سفارشی (ریال)

غیر- سفارشی (ریال)
1 شماره خط 14 رقمی 700.000 350.000
2 شماره خط 13 رقمی 1.000.000 500.000
3 شماره خط 12 رقمی 2500.000 1.250.000
4 شماره خط 11 رقمی 3.500.000 1.750.000
5 شماره خط 10 رقمی 8.000.000 2.500.000
6 شماره خط 9 رقمی 12.000.000 6.000.000
7 شماره خط 8 رقمی 50.000.000 20.000.000
8 شماره خط 7 رقمی پنجاه تا 150 میلیون ریال مذاکره
9 شماره خط 6 رقمی دویست تا 500 میلیون ریال مذاکره


لیست قیمت شماره اختصاصی 2000


ردیف

شماره خطوط

غیر رند (ریال)

رند
1 شماره خط 12 رقمی 1.050.000 call
2 شماره خط 10 رقمی 3.400.000 call
3 شماره خط 9 رقمی 5.000.000 call
4 شماره خط 8 رقمی 12.500.000 call