لیست قیمت سامانه های تحت وب

لیست قیمت سامانه های تحت وب


ردیف

نوع سامانه

قیمت (ریال)

1 نسخه B (پایه) 2.000.000
2 نسخه A (حرفه ای) 3.000.000
3 نسخه +As / A 4.000.000

لیست ماژول های ارائه شده در بسته های پیشنهادی تجاری و سازمانی در «جدول مقایسه نسخ» ذکر شده است.
امکان تهیه نسخه پایه و انتخاب ماژول های دلخواه از جدول ذیل جهت اضافه شدن به آن محیا می باشد